Adatvédelem

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A Sämling Vállalatfejlesztés Kft., mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát.  A Sämling Vállalatfejlesztés Kft. elkötelezett a honlap látogatók személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.

A Sämling Vállalatfejlesztés Kft. (Adószám: 10595624-2-43 Cím: 1124 Budapest, Németvölgyi út 64)., a továbbiakban mint adatkezelő Szolgáltató, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen szabályzat és tájékoztató tartalmát.

Az ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ tartalmáért felelős személy: Ecsédi István ügyvezető igazgató.

AZ ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ HATÁLYA:

Jelen szabályzat és tájékoztató hatálya a Sämling Vállalatfejlesztés Kft. által működtetett webhelyen történő adatkezelésre, illetve a képzési és tanácsadási szolgáltatás nyújtása esetén tudomására jutott adatok kezelésére terjed ki. A hatálybalépés dátuma: 2018. május 25. A szabályzat visszavonásig érvényes.

A Sämling Vállalatfejlesztés Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott rendelkezéseknek, az adatkezelési szabályzat és tájékoztató előírásai összhangban vannak a hatályos magyar és európai jogszabályokkal, ideértve, különösen, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.), a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseit, valamint az adatkezelési rendelkezések figyelembe veszik az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletének (a továbbiakban: Rendelet)

Az adatkezelési tájékoztató folyamatosan elérhető a következő oldalon: http://www.improversgroup.hu/hu/adatvedelem

A Szolgáltató a jelen adatkezelési szabályzatot és tájékoztatót egyoldalúan módosíthatja. A Szolgáltató a szabályzat módosításáról az érintetteket írásos formában közzétett közleményben tájékoztatja.

AZ ADATKEZELÉS IRÁNYELVEI

Az adatkezelés elvei, jogalapja:

A  Sämling Vállalatfejlesztés Kft. adatkezelési alapelvei megegyeznek az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal:

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.
 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről.
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól.
 • A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Nytv.),
 • A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név-és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény.
 • 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről
 • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
 • valamint minden olyan jogszabály, amely kötelezően alkalmazandó adatkezelési rendelkezést tartalmaz.

Adatbiztonság:

 • A Sämling Vállalatfejlesztés Kft. mint Szolgáltató minden szervezési és technikai intézkedést megtesz a személyes adatok legmagasabb szintű biztonsága érdekében, külön kitérve az adatok jogosulatlan megváltoztatásának, megsemmisítésének és felhasználásának megakadályozására.
 • A Szolgáltató minden szükséges intézkedést megtesz az adatintegritás, az általa kezelt és/vagy feldolgozott személyes adatok pontos, teljes, valamint naprakész állapota érdekében.
 • A Szolgáltató az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés ellen.

Adatkezelés:

Személyes adat akkor kezelhető, ha

 1. a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
 2. b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli. Különleges adat akkor kezelhető, ha az adatkezeléshez az érintett írásban hozzájárul, vagy törvény elrendeli.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló belegyezéssel kezelhető. Az érintettet egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

 1. a) felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;
 2. b) pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek;
 3. c) tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Az adatkezelésben érintettek személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az ügyfél személyével kapcsolatba hozhatók) négy módon kerülhetnek a Szolgáltató kezelésébe:

 • az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben a honlapra látogató felhasználó által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatokkal automatikusan,
 • a felhasználó is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlapunk használata során személyes kapcsolatba kíván lépni a Szolgáltatóval, így azok a számára hozzáférhetővé válnak,
 • a felhasználó személyesen is megadhatja nevét, elérhetőségét és egyéb adatait, ha valamely kihelyezett vagy nyílt képzésünkön részt kíván venni vagy részt vesz
 • a felhasználó munkáltatója által, valamely kihelyezett vagy nyílt képzésünkön való részvétel kapcsán.

Az adatkezelésben érintett hozzájárul ahhoz, hogy a feltüntetett adatait a Szolgáltató a mindenkor hatályos adatvédelmi szabályozás szerint kezelje. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a tudomására jutott személyes adatokat a vonatkozó jogszabályi előírások szerint tárolja és kezeli.

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az Érintettel helyreállítható. Az Érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha a Szolgáltató rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

A Szolgáltató semmilyen formában nem jogosult az adatokat harmadik személyek részére átadni, vagy bármilyen formában hozzáférhetővé tenni.

A Szolgáltató általi adatkezelés a fentiek szerinti jogalapja egyrészt az Info tv. 5.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti Érintettek kifejezett és önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez, másrészt pedig a meghatározott szolgáltatások nyújtásához jogszabályon alapuló adatkezelési engedély.

Az Érintett a jelen szabályzat elfogadásával elfogadja a jelen Adatvédelmi szabályzat és tájékoztató rendelkezéseit és hozzájárul személyes adatainak a szabályzat szerinti célra, mértékben, módon, terjedelemben és ideig történő kezeléséhez.

Tájékoztatás az adatkezelésről:

 • A Felhasználó telefonon, vagy írásban tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve a kapcsolat oldalon feltüntetett elérhetőségeken.
 • Felhasználó kérelmére a Sämling Vállalatfejlesztés Kft. tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, mely kérelemről a Sämling Vállalatfejlesztés Kft . legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást.
 • A Sämling Vállalatfejlesztés Kft. zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
 • A Sämling Vállalatfejlesztés Kft. törli a személyes adatot,
 • amennyiben a kezelése jogellenes,
 • a Felhasználó kéri,
 • a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt,
 • vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.
 • A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 30 nap áll az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben a Sämling Vállalatfejlesztés Kft. a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 30 napon belül írásban közli az elutasítás indokait.
 • A Sämling Vállalatfejlesztés Kft. a helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről értesíti az Ügyfelet.

Fogalommeghatározások

GDPR: (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete

Adatfeldolgozás: Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

Adatkezelés: Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

Adatkezeléssel érintett (Érintett): bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy, aki az oldal hírlevélküldő, vagy kapcsolatfelvételi rendszerére feliratkozik, illetve képzési vagy tanácsadási szolgáltatást személyesen vagy munkáltatóján keresztül igénybe vesz;

Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

Adatkezelő: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés;

Felhasználó az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki/amely a Portálra belép, és a Portál funkcióit használja;

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, aki vagy amely nem azonos az Érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

Hírlevél: a Szolgáltató által nyújtott, a Portálon keresztül megrendelhető ingyenes szolgáltatás, amelynek keretében a Szolgáltató az ahhoz hozzájáruló Felhasználóknak a Portálon meghatározott témájú, elektronikus direkt marketingnek és reklámnak is minősülő üzenetet küld, a Felhasználó Portálon megadott e-mail címére;

Hozzájárulás: az Érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

Különleges adat: a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

Portál: a Szolgáltató által a URL cím alatt üzemeltetett honlap;

Személyes adat: az adatkezeléssel érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az Érintett neve, email-címe.

Szolgáltatás: a Szolgáltató által nyújtott és a Felhasználók által igénybe vehető szolgáltatásai, amelyek körét a Szolgáltató jogosult saját döntési jogkörében eljárva bármikor szabadon meghatározni, módosítani, egyes szolgáltatásokat megszüntetni, új szolgáltatásokat bevezetni, meglévő szolgáltatásokat módosítani. Szolgáltatás különösen, de nem kizárólagosan a Szolgáltató játék, online-ügyintézés, hírlevél küldési szolgáltatása és funkciója, továbbá valamennyi, a Szolgáltató által akár időlegesen, akár állandó jelleggel nyújtott egyéb szolgáltatások;

Szolgáltató: Sämling Vállalatfejlesztés Kft. 1124 Budapest, Németvölgyi út 64. Adószám: 10595624-2-43, Cégjegyzékszám: 0109078837

Tiltakozás: az Érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

AZ ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ ELFOGADÁSA, MÓDOSÍTÁSA, ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGOK

A jelen szabályzat és tájékozató – az Info tv. 20.§ rendelkezéseinek megfelelve – tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy a Szolgáltató milyen adatokat tart nyilván, azokat milyen célból, milyen alapon, miként és meddig kezeli, azokat kinek továbbítja, illetve hogy az adatokat kik ismerhetik meg. A jelen nyilatkozatból – illetve az említett jogszabály rendelkezéseiből – megtudhatja, hogy hogyan kérheti a kezelt adatok pontosítását, illetve hogy miként kérheti azok zárolását, vagy törlését a Szolgáltató nyilvántartásából, illetve hogy az adatkezeléssel kapcsolatos jogai sérelme esetén milyen jogorvoslati lehetőségei vannak.

Az adatkezelő személye:

Az adatkezelést a Szolgáltató saját maga végzi. A felhasználókról gyűjtött személyes adatokból készült statisztikákat harmadik fél részére kizárólag az adatközlő személyére vonatkozó információtól megfosztva továbbít. Az így továbbított adatból semmilyen eljárással nem reprodukálható az adatközlő valamely személyes adata.

 

Külső szolgáltatók adatfelvétele: A www.improversgroup.hu honlap html kódja, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat.

Amennyiben a felnőttképzési szerződés elektronikus úton kerül megkötésre: A Sämling Vállalatfejlesztés Kft. saját DocuSign felhasználói fiókjából küldi a résztvevők email címére a kitöltendő és a szerződő fél által aláírandó felnőttképzési szerződést. Miután mindkét fél aláírta, majd elektronikusan megkapta a szerződést, a szerződés megkötöttnek minősül. A Sämling Vállalatfejlesztés Kft. által a DocuSign felhasználói fiókból küldött felnőttképzési szerződést elektronikus aláírással látja el, amelyet a szerződő fél hiteles aláírásként elfogad. A Sämling Vállalatfejlesztés Kft. a DocuSign felhasználói fiókját Magyarországon hozta létre így a DocuSign minden adatot egy Európai Unión belüli adatközpontja tárolja. Erről bővebb információt az alábbi linken talál: https://www.docusign.com/content/data-residency A DocuSign felhasználói fiókunkból az adatokat a tréning utolsó napjától számított 7 napon belül véglegesen töröljük. A DocuSign adatvédelmi tájékoztatója a https://www.docusign.com/company/privacy-policy honlapon érhető el.

Az ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGOK:

A tájékoztatás kéréshez való jog: Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet arról, hogy a szervezet milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. A kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.

A helyesbítéshez való jog: Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti bármely adatának módosítását. Erről kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedni kell és a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.

A törléshez való jog: Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti adatának törlését. Kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül meg kell tenni és a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.

A zároláshoz, korlátozáshoz való jog: Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti adatának zárolását. A zárolás addig tart, amíg a megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. A kérelemre ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül meg kell tenni és a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.

A tiltakozáshoz való jog: Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül meg kell vizsgálni, annak megalapozottsága kérdésében döntést kell hozni és a döntésről a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.

Az ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ módosítása:

A Szolgáltató jogosult egyoldalúan, bármikor módosítani jelen szabályzatot.

A Szolgáltató a szabályzatot, továbbá annak módosítását és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Adatkezelési Szabályzat és Tájékoztatót köteles a Portálon jól látható helyen, a Portál nyitóoldalán, illetve onnan közvetlenül elérhető módon, tárolható, megjeleníthető és nyomtatható módon ingyenesen közzétenni.

Az Érintettek jogorvoslati lehetőségei:

1., Bíróság

Az Érintett a jogainak megsértése esetén – a döntés közlésétől, illetve ha a Szolgáltató az Info tv.-ben előírt határidőt elmulasztja, akkor a határidő utolsó napjától számított 30 (harminc) napon belül – az adatkezelő ellen bírósághoz, az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez fordulhat. A per az érintett választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani.

2., Adatvédelmi hatósági eljárás:

Az Érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogsérelem esetén panaszt terjeszthet elő a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5; telefonszám: +36-1-391-1400, fax: +36-1-391-1410; honlap: www.naih.hu).

Felnőttképzési programok és bejelentés alapú programok résztvevőinek személyes adatai

(1) A Sämling Vállalatfejlesztés Kft. a 2013. évi LXXVII. felnőttképzési törvényben meghatározott feltételek szerint felnőttképzési tevékenységet folytat. Ennek megfelelően az ezekhez kapcsolódó adatokat kezeli, amely tevékenységhez az Sämling Solution Consulting Kft.-t adatfeldolgozóként igénybe veszi.

(2) A szerződés teljesítéséhez szükséges a szerződő fél (vállalat, egyéb szervezet) munkavállalóinak vagy megbízott képviselőinek, alvállalkozóinak személyes adatait, vagy nyílt képzés esetén a szerződő természetes személy adatait kezelni a szerződés végrehajtása érdekében.

(3) A személyes adatokat a Társaság a munkáltatótól (megbízótól) vagy közvetlenül az érintettől szerzi be.

(4) Az adatkezelés célja a jogi kötelezettség teljesítése, a jogi személyek vagy természetes személy és jogi személy közötti szerződés teljesítése érdekében, illetve a 2013. évi LXXVII. felnőttképzési törvényben meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése.

(5) A kezelt személyes adat kategóriák: név, születési név, anyja neve, születési helye és ideje, neme, állampolgársága, lakóhelyének és tartózkodási helyének címe, telefonszáma, nem magyar állampolgár Magyarországon való tartózkodásának jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat, okmány megnevezése és száma, a résztvevő társadalombiztosítási azonosító jele, a képzési jogviszonnyal összefüggő adatok, amelyek a képzésben részt vevő iskolai és szakmai végzettségével, nyelvi ismereteivel, képzésbe történő felvételével, tanulmányainak értékelésével és minősítésével, a képzéssel megszerzett szakképesítés vagy egyéb kompetencia megnevezésével, a vizsga helyével, időpontjával, eredményével kapcsolatosak.

(6) Az adatkezelés időtartama a felnőttképzési törvényi előírásnak megfelelően a képzést követő maximum 8 év. Az egyéb, adózási és számviteli kötelezettség teljesítése céljából történő adatkezelésről bővebben a következő fejezetben olvasható.

(7) Az adatok címzettjei a társaság felnőttképzésben érintett munkavállalói és megbízottjai valamint a törvényben meghatározottak szerint a képzésekről adatot gyűjtő adatkezelő szervek.

Résztvevői jelenléti- és tanúsítványátvételi ívek

(1) Egyes, a Társaság és más jogi vagy természetes személy között megkötött szerződés teljesítése során (képzések, tréningek) a Társaság jelenléti illetve esetenként tanúsítványátvételi íveket készít.

(2) Az adatkezelés célja a tevékenység elvégzésének igazolása a megbízó illetve a mindenkori Adó-, és Felnőttképzési hatóság részére, valamint a tanúsítványátvételi ív esetén a tanúsítványok átadásának igazolása.

(3) Az adatkezelés jogalapja a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény; az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény és végrehajtására kiadott jogszabályok; a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és végrehajtására kiadott jogszabályok; valamint a 2013. évi LXXVII. felnőttképzési törvény.

(4) Az adatok tárolásának időtartama a teljesítésre vonatkozó adózási kötelezettséget maximum 8 év.

(5) Az adatok címzettjei a Társaság ügyfélszolgálattal, valamint a szerződés teljesítéséhez kapcsolódó feladatokat ellátó munkavállalói és megbízottjai, a megbízó képviselője, valamint ellenőrzés esetén az ellenőrző hatóság.

Jogi személyek vagy Természetes személy és jogi személy közti szerződések megvalósításában résztvevők profil adatai

(1) Egyes, a Társaság és más jogi személy között megkötött szerződés teljesítése során (pl. 360 fokos értékelés) a Társaság a szerződő fél (vállalat, egyéb szervezet) munkavállalóinak vagy megbízott képviselőinek, alvállalkozóinak személyes adatait kezeli. A profil adatokat a Társaság közvetlenül az érintettől szerzi be, illetve értékelési eljárások esetén külső értékelőktől is.

(2) Az adatkezelés célja a jogi személyek vagy természetes személy és jogi személy közötti szerződés teljesítése.

(3) Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

(4) Az adatkezelés időtartama az adatkezelési cél megszűnése, tehát a szerződés teljesítését követő 12 hónap, vagy az érintett hozzájárulásának visszavonása.

(5) Az adatok címzettjei a Társaság szerződés teljesítésében résztvevő munkavállalói, megbízottjai.

KAPCSOLAT, JOGORVOSLAT

www.improversgroup.hu, tulajdonosa:

Sämling Vállalatfejlesztés Kft.

Székhelye: 1124 Budapest, Németvölgyi út 64.

Telefonszáma: +36 1 2124412

Hívásfogadás: munkanapokon 10:00-16:00 között

E-mail címe: info@improversgroup.hu

Képviselője: Ecsédi István, ügyvezető igazgató

Jogorvoslati lehetőség:

Adatvédelmi vonatkozású bejelentés tehető (az adatkezelő elérhetőségei):

Levelezési cím: 1124 Budapest Németvölgyi út 64.

Telefonszám: +36 1 2124412

Hívásfogadás: munkanapokon 10:00-16:00 között

E-mail: info@improversgroup.hu